Stagebo's Good Day Sunshine (Glede) - owner: Siri Bjotveit, Norway - Noble Melody Kennel