Stagebo´s Penny Lane-2½ year-photo S.Bjotveit  Stagebo´s Quincy-photo Y.Märtens  Betty Middler Of Chow Dream-7 month 
Betty Midler Of Chow Dream (15 month)  Stagebo´s Rock And Roll Music-3½ month  Stagebo´s Queen Of Hearts-1 year 
  Stagebo´s Queen Of Hearts-1 year  Stagebo´s Please Please Me  Stagebo´s Peggy Sue  
Stagebo´s Please Mr. Postman  LilltleBuddha Dei Leoni Imperiali