Back to mainpage            OUR CHOWS (click on the pictures for pedigree)

CH Mi-Pao's Red Sumac (Sumac)-born 2010-import from Canada
CH Mi-Pao's Red Sumac (Sumac)

Chan-Lo's Day Tripper (Tripper) - born 2011
Chan-Lo's Day Tripper (Tripper)


Banvin Fun Lauda (Lauda)
 


Its My Love O'Niki (Niki)
 


Shippeitaro's Hazarova Harizma (Rizma)